Usługi

Prawo rodzinne

Prawo rodzinneZapewniam kompleksową pomoc prawną i reprezentację w ramach wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Sprawy o rozwód, separację, spory o władzę rodzicielską oraz kontakty rodziców z dziećmi to niewątpliwie trudne postępowania, gdyż dotyczą życia osobistego stron i wiążą się z dużym ładunkiem emocji. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby w trakcie ich trwania, być reprezentowanym przez właściwą osobę, która rzetelnie i spokojnie wyjaśni wszystkie możliwe w danej sprawie rozwiązania, co ułatwi podjęcie odpowiednich decyzji.

Reprezentując interesy moich Klientów w sprawach rodzinnych wykorzystuję wieloletnie doświadczenie zdobyte w prowadzonych przeze mnie postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych i dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej. Prowadzę również sprawy o rozwód Klientów przebywających za granicą oraz o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych dotyczących alimentów.

Prawo cywilne

Prawo cywilnePrawo cywilne jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych i najobszerniejszych elementów wiedzy prawniczej. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który w jasny i zrozumiały sposób wyjaśni skutki prawne zawieranej umowy oraz pomoże skonstruować ją tak, aby interesy Klienta były należycie zabezpieczone.

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej udzielam zarówno porad prawnych, jak również sporządzam pozwy, wnioski, wezwania do zapłaty oraz inne pisma procesowe. Ponadto reprezentuję interesy moich Klientów w ramach postępowań sądowych, np. w sprawach o zapłatę, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, zarząd nieruchomością wspólną, czy dotyczących prawa najmu.

Oprócz klasycznych spraw cywilnych prowadzę również sprawy z zakresu prawa spółdzielczego oraz konsumenckiego.

Prawo karne

Prawo karne Jak pokazuje moja wieloletnia praktyka, kontakt z obrońcą bezpośrednio po zatrzymaniu przez Policję lub inne organy ścigania (CBŚP, CBA, ABW) jest często niezbędny dla późniejszego, skutecznego prowadzenia obrony podejrzanego. Dlatego też zapewniam swoim Klientom pomoc prawną już na początkowym etapie prowadzonego postępowania poprzez uczestnictwo w pierwszych czynnościach procesowych.

Ponadto występuję jako obrońca na etapie postępowania sądowego. Podejmuję się również obrony w trudnych sprawach karnych, jak sprawy gospodarcze czy dotyczące błędów medycznych.

Swoim Klientom oferuję także pomoc na etapie postępowania wykonawczego, w sprawach między innymi o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w ramach systemu dozoru elektronicznego czy warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Dokonuję analizy spraw prawomocnie zakończonych pod kątem możliwości wywiedzenia kasacji lub sporządzenia wniosku o wznowienie postępowania.

W sprawach karnych reprezentuję również interesy osób pokrzywdzonych, działając jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania

Moja Kancelaria reprezentuje interesy osób poszkodowanych i pomaga uzyskać należne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jako adwokat reprezentuję interesy osób poszkodowanych w sprawach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom odpowiedzialnym za wyrządzoną szkodę majątkową oraz doznaną krzywdę. Zajmuję się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających z:

  • wszelkich umów zawartych z ubezpieczycielem,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • czynu niedozwolonego,
  • błędów medycznych,
  • wypadków i innych zdarzeń losowych,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • niesłusznego tymczasowego aresztowania.

Pomagam także uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, wyrządzoną krzywdę czy śmierć osoby bliskiej.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarczeDla przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń oferuję pomoc prawną w postaci stałej bądź doraźnej obsługi prawnej, obejmującej m.in. porady, opiniowanie, tworzenie umów zawieranych w obrocie gospodarczym, prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi i reprezentację w ramach sporów sądowych oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.

Zakres świadczonych usług jest każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb danego Klienta.

Skontaktuj się z Kancelarią

Kontakt